Skole i Etiopien

Åben kort
Lokal tid:
13:44:03

Institut Culturel Italien

Addis Ababa
schoolLæs mere

SOS Ethiopia vocational training college.

Addis Ababa
schoolLæs mere

Sibiste Negasi Primary and secondary School

Addis Ababa
schoolLæs mere

Addis Ababa Bible College

Addis Ababa
schoolLæs mere

Sebestie Negassie School

Addis Ababa
schoolLæs mere

NEWAY CHALLENGE ACADEMY NO.2

Lebu Mosque, Addis Ababa
schoolLæs mere

Amazon Future Talent International Academy

Addis Ababa
schoolLæs mere

Fitawrari Lakyaleh High School

Addis Ababa
schoolLæs mere

United Teachers Primary & Secondary School

Ethio China Street, Addis Ababa
schoolLæs mere

Netsanet Chora Elementary School

Mauritius Street, Addis Ababa
schoolLæs mere

Abyot Kirs Preparatory & High School

Addis Ababa
schoolLæs mere

Adey Abeba Elementary and High School

Addis Ababa
schoolLæs mere

Primary Public School

Gofa Sefer, Addis Ababa
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning