Nabolag i Etiopien

Åben kort
Lokal tid:
02:32:54

Bole Bulbula

Bole
neighborhoodLæs mere

Sintayehu Belay Building

Sintayehu Belay Building, Addis Ababa
neighborhoodLæs mere

Bole Ring Road

Bole Ring Road, Qelebet Menged, Addis Ababa
neighborhoodLæs mere

Moha soft drink industry

Moha soft drink industry, Addis Ababa
neighborhoodLæs mere

Meskel Square

Meskel Square, Addis Ababa
neighborhoodLæs mere

Gerji - Bole

Gerji - Bole, Unnamed, Addis Ababa
neighborhoodLæs mere

Taxi Station Gerj

Taxi Station Gerj, Unnamed, Addis Ababa
neighborhoodLæs mere

Gerji Market

Gerji Market, Addis Ababa
neighborhoodLæs mere

To Gerji Girogis

To Gerji Girogis, Unnamed, Addis Ababa
neighborhoodLæs mere

Mebrat Hail - Gerji

Mebrat Hail - Gerji, Unnamed, Addis Ababa
neighborhoodLæs mere

Around Piazza

Around Piazza, Addis Ababa
neighborhoodLæs mere

Bete Rufael

Bete Rufael, Addis Ababa
neighborhoodLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning