Ambassade i Etiopien

Åben kort
Lokal tid:
02:32:20

Ireland Embassy

Kera, Addis Ababa
embassyLæs mere

Embassy of Jamaica

Kera, Addis Ababa
embassyLæs mere

Embassy of Saudi Arabia

Addis Ababa
embassyLæs mere

Embassy Of Kazakhstan

8°59'08. 38°46'30.0"E, 6
embassyLæs mere

Burundi Embassy(Imbaasii Burundii)

Addis Ababa
embassyLæs mere

Embassy of Swaziland

Addis Ababa
embassyLæs mere

Embassy of the Republic of Congo

Addis Ababa
embassyLæs mere

Embassy of Palestine

Addis Ababa
embassyLæs mere

Embassy of Namibia

Urael, Addis Ababa
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning