Bageri i Etiopien

Åben kort
Lokal tid:
13:44:30

Shoa Bakery

Mauritius Street, Addis Ababa
bakeryLæs mere

Hymanot (ሀይማኖት)

Addis Ababa
bakeryLæs mere

Emma Bakery

Rwanda Street, Addis Ababa
bakeryLæs mere

Mulmul Bakery

Airport Road, Addis Ababa
bakeryLæs mere

Shoa Bread

Africa Avenue, Addis Ababa
bakeryLæs mere

Hanit Bakery

Lesotho Street, Addis Ababa
bakeryLæs mere

Rosa Bakery

Unnamed Road, Addis Ababa
bakeryLæs mere

Munch German Bakery and Cafe

Seychelles St, Addis Ababa Box
cafeLæs mere

Rome Bakery

Roosevelt Street, Addis Ababa
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning