Universitet i Etiopien

Åben kort
Lokal tid:
13:44:02

Yardstick International College of Distance and Open Learning

Addis Ababa
universityLæs mere

Addis Ababa University

Dejamach Beyene Merid Street, Addis Ababa
universityLæs mere

Hope College of Business, Science and Technology

Churchill Road Churchill Avenue, Addis Ababa
universityLæs mere

Admas University College

Addis Ababa
universityLæs mere

College of Telecommunication & Information

Addis Ababa
universityLæs mere

Alpha University College

Addis Ababa
universityLæs mere

Ethiopia Distance Education College

Addis Ababa
universityLæs mere

Dilla University Liaison Office

Rwanda, Addis Ababa
universityLæs mere

HiLCoE School of Computer Science and Technology

Addis Ababa
universityLæs mere

Dallol Technology and Business College

Debre Zeit Rd, Addis Ababa
universityLæs mere

African Aviation

Zimbabwe Street, Addis Ababa
universityLæs mere

Ethiopian Aviation Acadamy

Ring Road, Addis Ababa
universityLæs mere

Ethiopian Graduate School of Theology

Addis Ababa
universityLæs mere

Coca-Coca Sabco ( East Africa Bottling S.C RTM Office)

Airport Road, Addis Ababa
universityLæs mere

Admas University College

Addis Ababa
universityLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning