Bar i Etiopien

Åben kort
Lokal tid:
02:32:14

18th Street Bar And Restaurant

Addis Ababa
barLæs mere

National Sports Betting bar

Unnamed Road, Addis Ababa
barLæs mere

Ayele Liqour

Gabon Street, Addis Ababa
barLæs mere

Sisay Grocery

Unnamed Road, Addis Ababa
barLæs mere

ሰላም የውበት ሰገነት Selam Beauty Spa

Selam Building, Mauritius Street, Addis Ababa
barLæs mere

Bottoms Up Bar

Gabon Street, Addis Ababa
barLæs mere

Suba Lounge

Ethio China Street, Addis Ababa
night_clubLæs mere

My Choice Bar & Restaurant

Ethio China Street, Addis Ababa
barLæs mere

MEDA sports bar and grill

Sierra Leone St, Addis Ababa
barLæs mere

Cigar Lounge

Ethio China Street, Addis Ababa
barLæs mere

National sport betting

Addis Ababa
barLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning