Bibliotek i Etiopien

Lokal tid:
00:28:09

Woreda 02 Public Library

Addis Ababa
libraryLæs mere

National AIDS Resource Center

Airport Road, Addis Ababa
libraryLæs mere

Lideta Subcity Public Library

Unnamed Road, Addis Ababa
libraryLæs mere

The Ethiopian National Archives and Library Agency

Addis Ababa
libraryLæs mere

Nefas Silk Subcity Jemo Site Library

Addis Ababa
libraryLæs mere

Hope University College Library

Addis Ababa
libraryLæs mere

Yeka Subcity Public Library

Addis Ababa
libraryLæs mere

Undergraduate Library

Addis Ababa
libraryLæs mere

Chemistry Graduate Library

Queen Elizabeth II Street, Addis Ababa
universityLæs mere

Centre Francais des Etudes Ethiopiennes Library

Addis Ababa
libraryLæs mere

Ethiopian Orthodox Tewahdo Library and Museum

Sahie Silase Street, Addis Ababa
libraryLæs mere

Bibliothèque Berhanou Abebe

Addis Ababa
libraryLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning