Vasketøj i Etiopien

Lokal tid:
00:29:05

Sunshine Laundry No 8

8, Rwanda Street, አዲስ አበባ
laundryLæs mere

Magic Press Laundery

Egypt Street, Addis Ababa
laundryLæs mere

Sunshine Laundry No 4

Addis Ababa
laundryLæs mere

Sunshine Laundry No 1

In front of Flamingo, Addis Ababa
laundryLæs mere

Sunshine Laundry No 5

Addis Ababa
laundryLæs mere

Sunshine Laundry No 2

Addis Ababa
laundryLæs mere

Sunshine Laundry No 9

Addis Ababa
laundryLæs mere

Sunshine Laundry No 3

Addis Ababa
laundryLæs mere

Sunshine Laundry No 1

Addis Ababa
laundryLæs mere

Sunshine Laundry No 6

Addis Ababa
laundryLæs mere

The Magic Press Laundry

Piazza, Addis Ababa
laundryLæs mere

VIP Laundry Service

Jacros - Salite Mehret Rd, Addis Ababa
laundryLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning