Guldsmed i Etiopien

Lokal tid:
00:25:52

Tattoo House

Africa Avenue, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

Yeabzer Gemstones Jewelry & Art Gallery

Namibia Street, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

T&H Designs

First Floor, Adot Building, Old Airport Area (next to the South African Embassy, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

yohannes jewlerry shop

Gambia Street, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

Lila Products

Unnamed Road, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

Sunshine Jewellery

Piazza, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

Africa Jewellery

Piazza, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

Dashen Jewellery

Haile Selassie Street, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

Fasika Jewellery

Piazza, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

Up to Date Silver

Piazza, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

Hosana Jewellery

Piazza, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

Abyssinia Jeweller

Piazza, Addis Ababa
jewelry_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning