Tankstation i Etiopien

Lokal tid:
00:20:35

Oil Libya Gas Station

Debre Zeit Rd, Addis Ababa
gas_stationLæs mere

Gofa Sefer NOC

Mauritius Street, Addis Ababa
gas_stationLæs mere

Total Ethiopa, Debre Zeit Road

Debre Zeit Rd, Addis Ababa
gas_stationLæs mere

Bekelo Bet NOC

Debrezeit Road, Bekelo Bet, Addis Ababa
gas_stationLæs mere

Total Ethiopia, Bulgaria

Mozambique Street, Addis Ababa
gas_stationLæs mere

Total

Mozambique Street, Addis Ababa
gas_stationLæs mere

Kality NOC

Debre Zeit Rd, Addis Ababa
gas_stationLæs mere

Total Ethiopia,Campo Asmara

Unnamed Road, Addis Ababa
gas_stationLæs mere

Oillibya

Roosevelt Street, Addis Ababa
gas_stationLæs mere

Yetebaberut Gas Station

Addis Ababa
gas_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning