Hovedentreprenør i Etiopien

Lokal tid:
00:27:11

Choice Guest House Addis Ababa

Gotera Interchange, 1, Addis Ababa
travel_agencyLæs mere

Oil Libya Gas Station

Debre Zeit Rd, Addis Ababa
gas_stationLæs mere

Nile IInsurance Company HQ

Addis Ababa
point_of_interestLæs mere

Nile Insurance Share Company

Addis Ababa
premiseLæs mere

International Cardiac Hospital

Addis Ababa
hospitalLæs mere

"Menschen für Menschen" Foundation

Addis Ababa
premiseLæs mere

Menschen fuer Menschen

Addis Ababa
point_of_interestLæs mere

Oil Libya Ethiopia Ltd. Head Office

Debre Zeit Rd, Addis Ababa
point_of_interestLæs mere

Libya Oil Ethiopia Customer Service

Addis Ababa
storeLæs mere

Libya Oil Ethiopia Employee Club

Addis Ababa
cafeLæs mere

Libya Oil Ethiopia Training Room

Addis Ababa
point_of_interestLæs mere

Gotera Square

Debrezeit Road, አዲስ አበባ
museumLæs mere

Addis Ababa Cement Factory

Addis Ababa
premiseLæs mere

Muger Stadium Addis Ababa

Addis Ababa
gymLæs mere

Mama Fresh Injera Plc

Addis Ababa
point_of_interestLæs mere

Addis Ababa

Tanzania Street, Addis Ababa
bankLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning